รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต4นายชาญกฤต น้ำใจดี 043441817 
101กู่สว่างสามัคคีนางสิริกานต์ ชาญประเสริฐ 043260537 
102คำบอนวิทยา    
103โคกสูงกุดน้ำใสนายบัญชา กุลอัก 043441008 
104ชุมชนบ้านบัวใหญ่นายวันชัย แทนกอง 043300077 
105ชุมชนหนองกุงวิทยานายประวิทย์ พาลี 043431027 
106น้ำพองนางวลัยลักษณ์ อินนอก 043431107 
107น้ำพองประชานุกูลนายชัชชัย โชมขุนทด 043393766 
108บ้านโนนหัวช้าง    
110บ้านกุดน้ำใสนายสุชาติ แม้นดินแดง 043260132 
111บ้านกุดพังทุยนายวีระวัฒน์ นะที 043212528 
112บ้านคอกคีแสนตอนายสุรศักดิ์ คามวุฒิ 043300362 
113บ้านคำแก่นคูณนางนภารัตน์ บุญหนัก 043373319 
114บ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์)นางสาวจุฑามาศ ทรวงฤดี 043211156 
115บ้านคำบงนายสุวัฒน์ วงศ์หมั่น   
116บ้านคำม่วมดงเย็น    
117บ้านคำมืดนางพุทธรักษ์ สุดาทิพย์ 043260160 
118บ้านโคกสง่านางามนายณัฐวุฒิ ชีกว้าง 043260181 
119บ้านโคกใหญ่นายสฤษฎ์ เฝ้าทรัพย์ 043260188 
120บ้านจำปาหัวบึงนายนพรัตน์ ปะวะถี 043260191 
121บ้านดงมัน    
122บ้านดงเย็น  043260208 
124บ้านด้วงหนองหญ้ารังกา    
125บ้านทรายมูลนายสุพรรณ วิรุณพันธ์ 043431260 
126บ้านท่ากระเสริม  043260115 
127บ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อยนายเนียม ผะกาแก้ว 043260578 
128บ้านท่ามะเดื่อนายวิทยา ชนะกาลี 043260230 
129บ้านนาขาม  043211336 
130บ้านนาคูนายอาทิตย์ ศิริ 043260241 
131บ้านนาฝายเหนือนางสาวอรุณ โพธิ์ศรี 043260576 
132บ้านนาเรียง  043260251 
133บ้านนาศรีดงเค็งนายสุรพูล ซ้ายขวา   
134บ้านโนนเชือก  043260264 
135บ้านโนนแดงโคกเล้า  043260266 
136บ้านโนนพยอมนายเทพพนม บุระคำ 0 
137บ้านโนนศรีสวัสดิ์  043260281 
139บ้านบึงกลางนายชาญณรงค์ สืบแก้ว 043260303 
140บ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์นายกิตติ พลนามอินทร์ 043260574 
144บ้านฟากพอง  043373449 
145บ้านม่วงหวานนายวัชรพงษ์ กินบุญ 043212364 
147บ้านวังชัย  043432054 
148บ้านสระกุดนายสุริยา ชินแสง 043212398 
149บ้านสร้างแซ่งวังถั่ว    
150บ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์นางสาวบุษบง ไทยวังชัย 043436344 
151บ้านสะอาดหนองเรือ  043260566 
152บ้านสำโรงนายธีรัตม์ กันตัง 043260362 
153บ้านเสียวโคกกลางนายเรืองศักดิ์ ยามโสภา 043431108 
155บ้านโสกแสงนายปรมินทร์ น้อยเสนา 043260370 
156บ้านหนองกุงขี้ควง    
157บ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแปนายนัฐพงษ์ ชื่นนิรันดร์ 043433277 
158บ้านหนองแวงนางอารยา บุตรพรม 043260575 
159บ้านหนองแสง  043260536 
160บ้านหนองหว้าสุขใจนางสรัลชนา คำหลอด 043260441 
161บ้านหนองหารจาง  043260445 
162บ้านหนองอ้อโคกสว่าง    
164บ้านห้วยไผ่หนองโนนายอานนท์ สุดาทิพย์ 043431476 
165บ้านห้วยเสือเต้นนางรัชดา วงศ์หมั่น 043441449 
166บ้านห้วยหินลาดนายโจระพันธ์ สายบัว 043260465 
167บ้านหัวดงนางสาวอรพิน เพ็งวิชัย 043436027 
168บ้านหัวบึง  043260568 
169บ้านหินลาด    
170บ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูลนางวิรวรรณ์ คำพระแย 043260494 
171พระธาตุขามแก่นนางมยุรา แก้วสกุลธรรม 043436213 
172อุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์  043433128 
173บ้านกุดพังเครือนายเกรียงไกร รักษาวงศ์ 043260133 
174บ้านกุดกว้าง    
201บ้านกุดกระหนวนนายสุพินิจ ศรีพุทธา 043260547 
202โคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์นางวิลาสินี พรรคพิง 043212404 
203โคกสูงใหญ่วิทยานายกฤษณ์ พรหมเทศ   
204นาคำพิทยาสรรพ์นายสิทธิพร เถรวัลย์   
205บ้านกุดเชียงมี  043260278 
206บ้านขุนด่านนายอัศนัย วารีศรี   
207บ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุงนางฎัฎฐากาญจน์ พรหมประโคน   
208บ้านโคกสว่าง  043421318 
209บ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร)นางอมรพรรณ สิงห์น้อย 043212401 
210ทรัพย์ภูพานคำปายหลายหนองผักแว่น  043260225 
211บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลงนายประจวบ วงษ์บ้านดู่ 043372170 
212บ้านทุ่งโป่งนางดารานาถ มาตย์เทพ 043446157 
213บ้านโนนจิกนางวิภาทิพย์ เรืองหิรัณเตชะกูล 043260703 
214บ้านโนนศิลาราศรีนางวราพร ชัยอาสา 043212767 
215บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า  043260284 
216บ้านบ่อนายจิรวัฒน์ แสงสุรินทร์ 043260298 
217บ้านพระบาทท่าเรือนายดำรงศักดิ์ สุริโย 043446104 
218บ้านภูคำเบ้า  099434624 
219บ้านศรีสุขสำราญ  043212769 
220บ้านศาลาดินห้วยเตย  043260549 
222บ้านหนองแต้  043260398 
223บ้านหนองผือ  043260417 
224บ้านหนองแสงน้อย  043260548 
225บ้านห้วยทรายศึกษานายพนมกรณ์ ศรีโยธา 043372200 
226ห้วยยางวิทยาสรรพ์  043421237 
227อนุบาลอุบลรัตน์  043446105 
228หนองขามพิทยาคมนายสมเกียรติ สารสม   
301บ้านโคกกลางวิทยา    
302ชุมชนน้ำอ้อมนายบุญธรรม บุปผา 043212629 
303ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาดนายวัชรินทร์ อินทรปัญญา 043211321 
304ชุมชนดูนสาดนายโชคชัย เรืองแหล่ 043211261 
305ไทยรัฐวิทยา34 (บ้านกุดโง้ง)นายจิรศักดิ์ รัตนไพโรจน์ 043211158 
306บ้านคำครึ่งนายจุมพล สิงห์จรรยา 043260153 
308บ้านคำไฮผักแว่นนายชัยยุทธ วันสาสืบ 043211153 
309บ้านโคกกลาง  043260169 
311บ้านท่าลาดคำตานา  043211333 
312บ้านทุ่งใหญ่นางเบญจวรรณ พงษ์อุทธา   
313บ้านนาฝายนายเชิดชัย กมลเลิศ 043260248 
314นามูลวิทยาคม  043211138 
316บ้านน้ำสามวังนางสุกัญญา บึงบาง 043212619 
317บ้านโนนสมบูรณ์โคกใหญ่นายนิกรชัย ทองคำ 043260283 
318บ้านโนนสังป่ารัง  043260292 
319บ้านบะแต้  043260301 
320บ้านผักหนาม  043251353 
321บ้านฝางวิทยานายไชยา ศรีโคตา 043211163 
322บ้านวังโพนนายวิจิตร หารพรม 043211340 
323บ้านเวียงแก้วนางสาวจานุสรณ์ บริบูรณ์วัฒน์ 043260349 
324บ้านป่าติ้วนายดุสิต อูปแก้ว 043211157 
325บ้านโสกเสี้ยวแสนสุขนายสุรเดช โสมาบุตร 043211126 
326ชุมชนหนองกุงใหญ่นายดำรง วิลัยลา 043923500 
327บ้านหนองโกนายปรีดา อดทน 043251351 
328บ้านหนองซานายเกรียงศักดิ์ พงษ์อุทธา 043212630 
329บ้านหนองแวงคูป่าชาตินางยุพาภรณ์ พลเยี่ยม 043260531 
330บ้านหนองแวงเป่ง  043260432 
332บ้านหนองโอง  043251297 
333บ้านห้วยเชือก  043252919 
334บ้านห้วยยางนางยุพาพร วงค์ไชยา 043260461 
335บ้านหัวนาคำ  043260474 
336ศรีสมบูรณ์วิทยานายจำนง ศรีดาวงษ์   
337ศิลาโป่งคำนายณัฐพล สมศรีสุข   
338หนองโนวิทยาคารนายธีรวัตร กมลช่วง 043923050 
401อนุบาลเขาสวนกวางนายชุมพล ทองตระกูล 043449009 
402ชุมชนโนนสมบูรณ์  043211080 
403ทุ่งบ่อวิทยานายอนุชา ธาตุบุรมย์ 043212360 
404บ้านขามป้อมดงเย็นนายบัณฑิต เจริญใจ 043260146 
405บ้านคำแคนคำเจริญ    
406บ้านคำนางปุ่มนายปิยะ อนุญาหงษ์ 043449562 
407บ้านคำป่าก่อนางสาวมัทรี คำครณ์ 034260532 
408บ้านคำม่วงนายศุภศักดิ์ เนื่องภักดี 043260158 
409บ้านคำสมบูรณ์  043260162 
411บ้านโคกสูงสะอาด  043260187 
412บ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุง  043260587 
413บ้านดงเรืองประชาสรรพ์  043449710 
414บ้านทางพาดเขาสวนกวางนายเกรียงศักดิ์ ป้องสุพรรณ 043449123 
415บ้านทุ่งโพธิ์ชัย  043260533 
416บ้านนาค้อนายสมชาย ไวคำ 043260698 
417บ้านนาง้องนางเกมกีฬา ฝุ่นเงิน 043260242 
418บ้านนางิ้วนาโพธิ์นางสาวรสสุคนธ์ บำรุงภักดี   
419บ้านนาอ่างทองนางสาวธนวรรณ สิมวิเศษ 043260588 
420บ้านโนนทองห้วยบากนางสาวมณีรัตน์ เวียงวิเศษ   
421บ้านโนนน้ำผึ้ง    
422บ้านโนนสง่านางสิริพร มาศนพคุณรัตน์ 043449560 
423บ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์  043260285 
424บ้านโนนสว่างหนองตะนานายไพโรจน์ ปฎิเตนัง 043449561 
425บ้านโนนหัวช้าง  043260296 
426บ้านป่าเปือยเทพอำนวย  043260317 
427บ้านป่าหวายนั่งราษฎร์บำรุงนายสุรัตน์ สุทธิ 043260322 
428บ้านแสงสว่าง  043260365 
429บ้านหนองคูนายประสพ เที่ยงธรรม 043260387 
430บ้านห้วยยางสะอาดนายวาทิตร กุลแสนไชย 043212751 
431บ้านหัวฝายประชานุกูลนายปัถวี ฉายาพัฒน์ 043260585 
432ศรีเมืองแอม  043260508 
433สองห้องประชาบำรุงว่าที่ร้อยเอกสุเพชร์ สุขเกษม   
434หนองแวงเรือประชาศึกษานายเสริมศรี พรหมภักดี 043212405 
501บ้านกระนวนซำสูงนายอนุชิต จันทจร 043219109 
502บ้านคำแมด  043212631 
503คูคำพิทยาสรรพ์  043300355 
504บ้านโคกใหม่นายม  043300086 
506บ้านโนนนายบวร ภูแสงศรี 043300080 
507บ้านบ่อใหญ่นางสาวพรนัชชา เพ็งวิชัย 043260300 
508บ้านสว่างซำโอง  043219221 
509บ้านหนองกุงดิ่งนายวรวุฒิ โพธิ์ศรี 043211266 
510บ้านหนองบัวคำมูล  043260406 
511บ้านหม้อ    
512บ้านหลุบเลา  043219179 
513บ้านห้วยเตย  043260456 
514บ้านแห้ว  043260495 
339ชุมชนกระนวนนางจิรารัตน์ รัตนไพโรจน์