ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายเรืองศักดิ์ ศรีสมภารบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุงลาออกจากราชการ 
2นายวีระชาติ ดวงคำน้อยชุมชนกระนวนเกษียณอายุ 
3นายสุริยา อินทร์จันทร์บ้านหนองโกเกษียณอายุ 
4นางเพ็ญศรี ยาวระนามูลวิทยาคมเกษียณอายุ 
5นายชัยริพล ผันสว่างบ้านดงมันเกษียณอายุ 
6นายจรูญ ยศธสารบ้านนาเรียงเกษียณอายุ 
7นายอาทิตย์ เอี่ยมศรีบ้านพระบาทท่าเรือเกษียณอายุ 
8นายศักดินันต์ ทัพชาบ้านศาลาดินห้วยเตยเกษียณอายุ 
9นายชัยภูมิ ยศรุ่งเรืองน้ำพองเกษียณอายุ 
10นางมารศรี ภิรมย์ไกรภักดิ์ชุมชนโนนสมบูรณ์เกษียณอายุ 
11นายลิขิต วงษาเทพบ้านวังชัยเกษียณอายุ 
12นายทองปัก คลังกลางบ้านบ่อเกษียณอายุ 
13นายกองสิน คำบุญบ้านคำแก่นคูณเกษียณอายุ 
14นายสมยศ ทาอามาตย์บ้านกระนวนซำสูงเกษียณอายุ 
15นายสมชาย จันใหญ่ชุมชนหนองกุงวิทยาเกษียณอายุ 
16นางอนงลักษณ์ ศรีเวียงราชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต4เกษียณอายุ 
17นางถาวร ผาบสิมมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต4เกษียณอายุ 
18นายสิโรฒน์ บาลยอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต4เกษียณอายุ 
19นางสุพิชฌาย์ เสาระโสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต4เกษียณอายุ 
20นางวิไล แก้วชัยชุมชนกระนวนเกษียณอายุ 
21นางสังวาลย์ ผ่องใสชุมชนกระนวนเกษียณอายุ 
22นางพิมพวรรณ ภวภูตานนท์ชุมชนกระนวนเกษียณอายุ 
23นางสิริกร พรมดวงชุมชนกระนวนเกษียณอายุ 
24นางยุพา ต้นกันยาชุมชนหนองกุงใหญ่เกษียณอายุ 
25นางอนงค์ ไชยแพนชุมชนหนองกุงใหญ่เกษียณอายุ 
26นางวลัยพร ศิลาแก้วบ้านหนองโกเกษียณอายุ 
27นายสุริยา คำสีทาชุมชนน้ำอ้อมเกษียณอายุ 
28นายสุจินดา สุขสวัสดิ์บ้านทุ่งใหญ่เกษียณอายุ 
29นางอนันตพร โคตรศรีวงศ์บ้านห้วยเชือกเกษียณอายุ 
30นางสมพร รักษาเคนหนองโนวิทยาคารเกษียณอายุ 
31นายแสวง สุดเพาะบ้านวังโพนเกษียณอายุ 
32นายทองล้วน คงศิลาบ้านหัวนาคำเกษียณอายุ 
33นางพิมพา โพธิปัสสาบ้านหัวนาคำเกษียณอายุ 
34นางไกรสร ธรรมสาลีบ้านฝางวิทยาเกษียณอายุ 
35นายธีระพงษ์ สมภารชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาดเกษียณอายุ 
36นางสุพรรณ ศรีเรืองชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาดเกษียณอายุ 
37นางสุนัชรี สูงยิ่งบ้านบะแต้เกษียณอายุ 
38นางสาวกัลยาณี ชลพานิชบ้านวังโพนเกษียณอายุ 
39นายสมาน ศรีชัยบ้านน้ำสามวังเกษียณอายุ 
40นางอารีวรรณ ศิลารัตน์คูคำพิทยาสรรพ์เกษียณอายุ 
41นางขนิษฐา พรหมคำน้อยบ้านแห้วเกษียณอายุ 
42นายองอาจ ชาญเดชรุ่งเรืองบ้านคำแมดเกษียณอายุ 
43นางจิตติมา อัศยาพรอนุบาลเขาสวนกวางเกษียณอายุ 
44นายนิพล พินิจการุณเนตรบ้านโนนสว่างหนองตะนาเกษียณอายุ 
45นายสุริยา คำสุพรหมชุมชนโนนสมบูรณ์เกษียณอายุ 
46นายไกรสิทธิ์ พิจิตรบ้านแสงสว่างเกษียณอายุ 
47นางสุภาวดี บุตรดีบ้านแสงสว่างเกษียณอายุ 
48นางอนงค์ ศรีกองสองห้องประชาบำรุงเกษียณอายุ 
49นางคำปิว อุตธะคำบ้านคำนางปุ่มเกษียณอายุ 
50นางสาวสำเนียง ดีโวกู่สว่างสามัคคีเกษียณอายุ 
51นางไฉไล ชัยเดชบ้านทรายมูลเกษียณอายุ 
52นายกฤษฎา จรัสแผ้วบ้านโคกใหญ่เกษียณอายุ 
53นางจันทร์จิรา ยศธสารน้ำพองเกษียณอายุ 
54นางนิตยา จันทร์ศรีบ้านหัวบึงเกษียณอายุ 
55นายเกษม ศรีกระทุมบ้านทรายมูลเกษียณอายุ 
56นางสาวอุไร ศรีจันทร์บ้านนาเรียงเกษียณอายุ 
57นายคล้าย ราชเสนาบ้านจำปาหัวบึงเกษียณอายุ 
58นายบุญเรือง สมบัวคูโคกสูงกุดน้ำใสเกษียณอายุ 
59นางจิตอนันต์ นารินนท์บ้านห้วยไผ่หนองโนเกษียณอายุ 
60นางวรรณณี นาสถิตย์บ้านห้วยเสือเต้นเกษียณอายุ 
61นางพรประภา มนต์แข็งบ้านโนนพยอมเกษียณอายุ 
62นางศุภวรรณ นาคนิลอุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์เกษียณอายุ 
63นางสุมาลี เนื่องภักดีอุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์เกษียณอายุ 
64นางสรัญญา วราพุฒิบ้านห้วยหินลาดเกษียณอายุ 
65นางประภาพรรณ ป้องเรือบ้านท่ากระเสริมเกษียณอายุ 
66นางวรรณศรี กระกูลนิตย์บ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์เกษียณอายุ 
67นายผดุง รอดปั้นบ้านวังชัยเกษียณอายุ 
68นายสมาน ภูชาดาบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูลเกษียณอายุ 
69นางราตรี ยศรุ่งเรืองบ้านฟากพองเกษียณอายุ 
70นายประชัน ยัคลาบ้านพระบาทท่าเรือเกษียณอายุ 
71นางสุธีรา โคตรบาลโคกสูงใหญ่วิทยาเกษียณอายุ 
72นายชัยยงค์ วงศ์ภูธรบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุงเกษียณอายุ 
73นายประเพศ โสภาบ้านศาลาดินห้วยเตยเกษียณอายุ 
74นายสมบัติ ละเลิศบ้านขุนด่านเกษียณอายุ 
75นางรัชนี สมศรีโยบ้านห้วยทรายศึกษาเกษียณอายุ 
76นางประมวลพิชญ์ ปัญสุวรรณบ้านเวียงแก้วเกษียณอายุ 
77นางอรดี คำเชียงศรีสมบูรณ์วิทยาเกษียณอายุ 
78นายมนตรี สันประภาบ้านห้วยยางเกษียณอายุ 
79นายเรืองยศ ราชโคตรบ้านทุ่งใหญ่เกษียณอายุ 
80นายประเสริฐ พรรณขามบ้านกระนวนซำสูงเกษียณอายุ 
81นางอารีย์ ผดุงโภคสูริย์บ้านขุนด่านเกษียณอายุ 
82นางนภารัตน์ ภัทรประเสริฐสุขบ้านบ่อเกษียณอายุ 
83นางจงจิตร คำสุริย์บ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์เกษียณอายุ 
84นางวรรณา พินิจการุณเนตรบ้านโนนสง่าเกษียณอายุ 
85นางทองใส ชำนาญบ้านโนนสง่าเกษียณอายุ 
86นางสาวประทิณทิพย์ วงศ์พิพัชอนุบาลเขาสวนกวางเกษียณอายุ 
87นางสุวภา โพธิ์กิ่งบ้านโนนพยอมเกษียณอายุ 
88นางนิรมล ชาวเหนือบ้านท่าลาดคำตานาเกษียณอายุ 
89นายอนาวิล บุญแรงบ้านหนองแวงเกษียณอายุ 
90นายอำนาจ ชุมแวงวาปีบ้านหนองหว้าสุขใจเกษียณอายุ 
91นางสาวสุพัตรา อาถนาบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุงเกษียณอายุ 
92นางสาวพรกรุณา ศรีเมืองบุญบ้านพระบาทท่าเรือเกษียณอายุ 
93นายสุวัฒน์ พลรักษาบ้านป่าติ้วเกษียณอายุ 
94นายสง่า สุราชบ้านหนองแวงคูป่าชาติ 
95นางสำราญ อินทร์แป้นชุมชนหนองกุงใหญ่เกษียณอายุ 
96นางชนิกา ทองโคตรบ้านโนนสวรรค์เก่าข่าเกษียณอายุ 
97นางสาวณุจริณ ลุนพิลาบ้านทรายมูลเกษียณอายุ 
98นางวันทอง วงละครบ้านหนองบัวคำมูลเกษียณอายุ 
99นางสุนันทรวดี ทองอินทร์ตาบ้านโคกกลางเกษียณอายุ 
100นายสมชาย ฉายบางทรัพย์ภูพานคำปายหลายหนองผักแว่นเกษียณอายุ 
101นายวีระชัย ศรีแก้วน้ำใสย์บ้านวังโพนเกษียณอายุ 
102นายสมคิด หลึ่งเทพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต4เกษียณอายุ 
103นายสังวร ถากลางราดบ้านนาคูเกษียณอายุ 
104นายประวงศ์ แสงจันทร์ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาดเกษียณอายุ 
105นายโกวิทย์ จันทร์โสมนาคำพิทยาสรรพ์เกษียณอายุ 
106นายมนูญ จันทรพิทักษ์บ้านหนองกุงขี้ควงเกษียณอายุ 
107นายสงบ พันธ์โนบ้านโสกแสงเกษียณอายุ 
108นายคำภี เหล่าลาภะบ้านโคกสง่านางามเกษียณอายุ 
109นายประสาท ชินอ่อนบ้านหนองแต้เกษียณอายุ 
110นายสัมฤทธิ์ มุงคำภาบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุงเกษียณอายุ 
111นายคำผิน ศิริคำเพ็งบ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์)เกษียณอายุ 
112นางกรรณิกา ซาหยองบ้านโคกสว่างสพป.เชียงใหม่ เขต 5 สพป.เชียงใหม่ เขต 5
113นายศุภสิน ภูศรีโสมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต4สพป.นนทบุรี เขต 1 สพป.นนทบุรี เขต 1
114นายประชา แสนเย็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต4สพป.มหาสารคาม เขต 3 สพป.มหาสารคาม เขต 3