ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมิถุนายน 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวจิราภา ศรีธรรมมาโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์โรงเรียนบ้านป่ายาง สพป.ร้อยเอ็ดเขต 1
2นางสาวเกียงคำ วิเท่ห์บ้านหัวนาคำสพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
3นางสาวสุภาพรรณ พงษ์จันทรโอโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม.ขอนแก่น
4นางสาวทัศนีย์ เวียงวิเศษชุมชนดูนสาดโรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น
5นางราตรี ทนกล้าหาญบ้านบ่อโรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา สพป.มหาสารคาม เขต 3
6นางสาวเจนจิรา สารฤทธิ์นามูลวิทยาคมโรงเรียนบ้านเขวาสะดืออีสาน สพป.มหาสารคาม เขต 3
7นางภรณ์สุรีย์ เฉลิมศรีบ้านพระบาทท่าเรือลาออกจากราชการ 
8นางพิมพ์จันทร์ จันทรพัฒนกูลบ้านโนนหัวช้างลาออกจากราชการ