ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤศจิกายน 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายสุเนตร แก้วนิลบ้านโคกกลางวิทยาลาออกจากราชการ 
2นางสุมาลัย นาชัยลานบ้านหม้อลาออกจากราชการ