ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายมั่นคง ศรแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต4เกษียณอายุ 
2นายบุญถิ่น วรารัศมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต4เกษียณอายุ 
3นายพิชิต วรแสนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต4เกษียณอายุ 
4นายสายันห์ ศรีลุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต4เกษียณอายุ 
5นายปรีชา จ่าสิงห์น้ำพองเกษียณอายุ 
6นายแก้ว อวนศรีบ้านกุดน้ำใสเกษียณอายุ 
7นายประสพ พรมดวงหนองโนวิทยาคารเกษียณอายุ 
8นายรพินทร์ พลโยธาหนองแวงเรือประชาศึกษาเกษียณอายุ 
9นางวิลาวรรณ เรืองหิรัณเตชะกูลห้วยยางวิทยาสรรพ์เกษียณอายุ 
10นายสุริยา ชัยวงษ์ทิตย์บ้านพระบาทท่าเรือเกษียณอายุ 
11นายสุพจน์ ทาอามาตย์บ้านแห้วเกษียณอายุ 
12นายอุดม สงวนชมบ้านคำม่วงเกษียณอายุ 
13นายอินเทวา สุริยฉายโคกสูงใหญ่วิทยาเกษียณอายุ 
14นายอภิชัย สินโพธิ์บ้านวังโพนเกษียณอายุ 
15นายทองเหลือง คำภูเวียงบ้านกระนวนซำสูงเกษียณอายุ 
16นายนิคม ไกรแจ่มบ้านคำม่วมดงเย็นเกษียณอายุ 
17นางวิลาวัณย์ นาหนองตูมบ้านศรีสุขสำราญเกษียณอายุ 
18นางบังอร อุตรศาสตร์ชุมชนกระนวนเกษียณอายุ 
19นายเสถียร เหลาลาภะบ้านโคกสง่านางามเกษียณอายุ 
20นายสุวรรณ ขันฑวุฒิบ้านวังโพนเกษียณอายุ 
21นางจุรีพร ศรีพรรณชุมชนหนองกุงใหญ่เกษียณอายุ 
22นางบัวผาย สุทธิปัญโญบ้านหนองโองเกษียณอายุ 
23นายวิสิทธิ์ แก้วคำแสนนามูลวิทยาคมเกษียณอายุ 
24นางพรรัตน์ สีชำนิบ้านห้วยเชือกเกษียณอายุ 
25นางรัฎติกาล มัตราชบ้านโคกกลางวิทยาเกษียณอายุ 
26นางสาวภัททิรา รัตนวสุไทยรัฐวิทยา34 (บ้านกุดโง้ง)เกษียณอายุ 
27นายนิคม นัดทะยายบ้านนาง้องเกษียณอายุ 
28นายนิรันดร์ ชำนาญทุ่งบ่อวิทยาเกษียณอายุ 
29นางถาวร มุงคุณคำชาวบ้านสว่างซำโองเกษียณอายุ 
30นายสง่า อุปัชฌาย์บ้านโนนเกษียณอายุ 
31นายชูพันธ์ ทาราศรีบ้านโนนพยอมเกษียณอายุ 
32นางสาวสิริกมล บุษราคัมบ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อยเกษียณอายุ 
33นางเกษร กงทาบ้านโคกใหญ่เกษียณอายุ 
34นายไพฑูรย์ บัวใหญ่รักษากู่สว่างสามัคคีเกษียณอายุ 
35นางวิจิตร ทองโคกสีบ้านหัวดงเกษียณอายุ 
36นางเยาวพร พรมทาบ้านกุดพังทุยเกษียณอายุ 
37นางวิจิตรา ทองสาบ้านหินลาดเกษียณอายุ 
38นางสุวรรณี เมืองผุยบ้านนาศรีดงเค็งเกษียณอายุ 
39นางกิ่งเพชร อาจใจบ้านหนองอ้อโคกสว่างเกษียณอายุ 
40นายสำราญ ลาภูมีน้ำพองประชานุกูลเกษียณอายุ 
41นางดวงแข ทองก้านเหลืองบ้านห้วยไผ่หนองโนเกษียณอายุ 
42นายสรรพพร แก้วแสนสินธุ์บ้านห้วยไผ่หนองโนเกษียณอายุ 
43นางเพ็ญประภา กลุ่มจอหอบ้านโสกแสงเกษียณอายุ 
44นางเอื้อมพร สามาลาน้ำพองเกษียณอายุ 
45นางทองเคลือบ นนทะแสนอนุบาลอุบลรัตน์เกษียณอายุ 
46นางภวดี แก้วพิลาบ้านพระบาทท่าเรือเกษียณอายุ 
47นางนพคุณ รอบไธสงโคกสูงใหญ่วิทยาเกษียณอายุ 
48นายทองม้วน สมมาตย์บ้านโคกสว่างเกษียณอายุ 
49นางสาคร มหาหิงคุ์บ้านศรีสุขสำราญเกษียณอายุ 
50นางพวงเพชร คุ้มห้างสูงหนองขามพิทยาคมเกษียณอายุ 
51นางพิกุล ขันฑวุฒิบ้านวังโพนเกษียณอายุ 
52นายสุข งอนภูเขียวบ้านวังโพนเกษียณอายุ 
53นางนิตยา อามาตย์สมบัติชุมชนหนองกุงใหญ่เกษียณอายุ 
54นายชลวัชร โนนทิงชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาดเกษียณอายุ 
55นางศิริพร ไชยชาติบ้านหนองซาเกษียณอายุ 
56นางประกาย ไชยศาสตร์บ้านหนองโองเกษียณอายุ 
57นายสนิท จาระนัยบ้านโสกเสี้ยวแสนสุขเกษียณอายุ 
58นางเจียมใจ คงเจริญบ้านคำครึ่งเกษียณอายุ 
59นายศิริพงษ์ ไชยเสนาบ้านโนนสมบูรณ์โคกใหญ่เกษียณอายุ 
60นายวิทยา ปาละสิทธิ์ศรีสมบูรณ์วิทยาเกษียณอายุ 
61นางยาใจ แสงแก้วบ้านทางพาดเขาสวนกวางเกษียณอายุ 
62นางจีรนันท์ วงษ์โพยบ้านโนนสง่าเกษียณอายุ 
63นางศริญญา สุขเกษมชุมชนโนนสมบูรณ์เกษียณอายุ 
64นายไพบูลย์ ขุนสิงห์บ้านป่าเปือยเทพอำนวยเกษียณอายุ 
65นายสมยศ มนตรีบ้านหนองบัวคำมูลเกษียณอายุ 
66นางประจันทร์ โพธิ์ศรีบ้านกระนวนซำสูงเกษียณอายุ 
67นางเยาวลักษณ์ ราชบุรีบ้านคำแก่นคูณเกษียณอายุ 
68นางสุกิ่งกาญจน์ พลพิลาบ้านคำแก่นคูณเกษียณอายุ 
69นางนิตยา หมื่นหัสบ้านห้วยหินลาดเกษียณอายุ 
70นางสาวสุวรรณ จังพลบ้านท่ามะเดื่อเกษียณอายุ 
71นางเสนาะ ศรแก้วบ้านหนองแสงเกษียณอายุ 
72นายยรรยง บุญหลายบ้านหนองแสงเกษียณอายุ 
73นางนิตยาพร นนฤาชาบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์เกษียณอายุ 
74นายเดชสมภพ วงษ์คำจันทร์บ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์เกษียณอายุ 
75นางปาลิดา แก่นสูงเนินบ้านหนองกุงขี้ควงเกษียณอายุ 
76นายโยธิน ผ่านวงษ์บ้านโนนหัวช้างเกษียณอายุ 
77นางสุพรรณี ชุณหบุญญทิพย์พระธาตุขามแก่นเกษียณอายุ 
78นายสุพรม ปุตะโคตรบ้านสำโรงเกษียณอายุ 
79นายศรัญยุทธ คำสุริย์บ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูลเกษียณอายุ 
80นางพรรณพิศ ทองสมบัติบ้านกุดกว้างเกษียณอายุ 
81นางนิภาพร ทองกองบ้านกุดน้ำใสเกษียณอายุ 
82นางพรพรรณ ภิรมย์ราชบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแปเกษียณอายุ 
83นายมนู บุตรพลับบ้านวังเกิ้งเกษียณอายุ 
84นางอภิญญา หลาบหนองแสงบ้านวังชัยเกษียณอายุ 
85นางกาญจนารัตน์ วงษาเทพบ้านวังชัยเกษียณอายุ 
86นางพวงผกา โสคำแก้วบ้านเสียวโคกกลางเกษียณอายุ 
87นางยุวดี ศรีเคนโคกสูงกุดน้ำใสเกษียณอายุ 
88นางวรรณา บุญญายิ่งบ้านนาเรียงเกษียณอายุ 
89นางดวงจันทร์ หาโคตรอนุบาลอุบลรัตน์เกษียณอายุ 
90นางจุไรรัตน์ สุริสารอนุบาลอุบลรัตน์เกษียณอายุ 
91นางณิชากร ผิวสว่างบ้านพระบาทท่าเรือเกษียณอายุ 
92นางพัทยา บุญธรรมบ้านภูคำเบ้าเกษียณอายุ 
93นางอนุ แสนบุตรบ้านกุดกระหนวนเกษียณอายุ 
94นายบุญมี จันทร์เพ็งทรัพย์ภูพานคำปายหลายหนองผักแว่นเกษียณอายุ 
95นางสากล แก้วแสนเมืองบ้านคำแมดเกษียณอายุ 
96นายอำนวย เนตรจันทร์บ้านศาลาดินห้วยเตยเกษียณอายุ 
97นายนคร ปัญญานุชิตบ้านโนนสมบูรณ์โคกใหญ่เกษียณอายุ 
98นายณรงค์ อามาตย์สมบัติหนองโนวิทยาคารเกษียณอายุ 
99นายกมล พิลาหาอนุบาลเขาสวนกวางเกษียณอายุ 
100นายสมัย จันทะวงษ์บ้านหนองหว้าสุขใจเกษียณอายุ 
101นายคำปุ่น รัฐวรบ้านศาลาดินห้วยเตยเกษียณอายุ 
102นายสุเทพ ปาลสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต4สพป.แพร่ เขต 2 สพป.แพร่ เขต 2
103นายประยงค์ บำรุงภักดีบ้านหนองอ้อโคกสว่างลาออกจากราชการ 
104นายสุชาติ จำปางค์ชุมชนดูนสาดถึงแก่กรรม