ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกันยายน 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายศิลปคม สีจองแสงบ้านโนนหัวช้างโรงเรียนนครขอนแก่น สพม.เขต 25
2นายเดชา สุทธิปัญโญบ้านผักหนามลาออกจากราชการ 
3นายเศรษฐวัฒน์ เจริญชัยบ้านนาเรียงลาออกจากราชการ