ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนสิงหาคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวพัชนี กองพรมฤทธิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต4โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1
2นายประยุทธ กำสมุทรบ้านหนองแต้โรงเรียนบ้านไคร่นุ่น สพป.ขอนแก่น เขต 5