รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต4นายศุภสิน ภูศรีโสม 043441817 
101กู่สว่างสามัคคีนางสิริกานต์ ชาญประเสริฐ 043260537 
102คำบอนวิทยานายพัฒนา ธงชัย   
103โคกสูงกุดน้ำใสนายบัญชา กุลอัก 043441008 
104ชุมชนบ้านบัวใหญ่นายไพบูลย์ ชาญชัย 043300077 
105ชุมชนหนองกุงวิทยานายสมชาย จันใหญ่ 043431027 
106น้ำพองนายชัยภูมิ ยศรุ่งเรือง 043431107 
107น้ำพองประชานุกูลนายชัชชัย โชมขุนทด 043393766 
108บ้านโนนหัวช้างนางสาวปริษา บุญหล้า   
110บ้านกุดน้ำใสนายสุชาติ แม้นดินแดง 043260132 
111บ้านกุดพังทุยนายวีระวัฒน์ นะที 043212528 
112บ้านคอกคีแสนตอนายสุรศักดิ์ คามวุฒิ 043300362 
113บ้านคำแก่นคูณนายกองสิน คำบุญ 043373319 
114บ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์)นายกิตติ พลนามอินทร์ 043211156 
115บ้านคำบงนายสุวัฒน์ วงศ์หมั่น   
116บ้านคำม่วมดงเย็น    
117บ้านคำมืดนางพุทธรักษ์ สุดาทิพย์ 043260160 
118บ้านโคกสง่านางาม  043260181 
119บ้านโคกใหญ่นายสฤษฎ์ เฝ้าทรัพย์ 043260188 
120บ้านจำปาหัวบึงนายนพรัตน์ ปะวะถี 043260191 
121บ้านดงมันนายชัยริพล ผันสว่าง   
122บ้านดงเย็นนางสาวจุฑามาศ ทรวงฤดี 043260208 
124บ้านด้วงหนองหญ้ารังกานายบันทึก คงพิรุณ   
125บ้านทรายมูลนายสุพรรณ วิรุณพันธ์ 043431260 
126บ้านท่ากระเสริมนายประวิทย์ พาลี 043260115 
127บ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อยนายเนียม ผะกาแก้ว 043260578 
128บ้านท่ามะเดื่อ  043260230 
129บ้านนาขามนางสุกัญญา บึงบาง 043211336 
130บ้านนาคูนายวันชัย แทนกอง 043260241 
131บ้านนาฝายเหนือนางสาวอรุณ โพธิ์ศรี 043260576 
132บ้านนาเรียงนายจรูญ ยศธสาร 043260251 
133บ้านนาศรีดงเค็งนายสุรพูล ซ้ายขวา   
134บ้านโนนเชือกนางวิลาสินี พรรคพิง 043260264 
135บ้านโนนแดงโคกเล้า  043260266 
136บ้านโนนพยอมนายเทพพนม บุระคำ 0 
137บ้านโนนศรีสวัสดิ์นายชลกร ผาภูมิ 043260281 
139บ้านบึงกลางนายชาญณรงค์ สืบแก้ว 043260303 
140บ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์นายเวชยันต์ อาศนะ 043260574 
144บ้านฟากพองนายสุรศักดิ์ บึงบาง 043373449 
145บ้านม่วงหวานนายวัชรพงษ์ กินบุญ 043212364 
147บ้านวังชัยนายลิขิต วงษาเทพ 043432054 
148บ้านสระกุดนายชูศักดิ์ กางมัน 043212398 
149บ้านสร้างแซ่งวังถั่วนายธีรัตม์ กันตัง   
150บ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์นางสาวบุษบง ไทยวังชัย 043436344 
151บ้านสะอาดหนองเรือ  043260566 
152บ้านสำโรงนายแสงทอง เรืองศิลป์ 043260362 
153บ้านเสียวโคกกลางนายทินกร พัฒพิบูลย์ 043431108 
155บ้านโสกแสงนายเกรียงศักดิ์ พงษ์อุทธา 043260370 
156บ้านหนองกุงขี้ควงนายสุริยา ชินแสง   
157บ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแปนายประยุทธ กำสมุทร 043433277 
158บ้านหนองแวงนางอารยา บุตรพรม 043260575 
159บ้านหนองแสงนายอำนวย ตามงาม 043260536 
160บ้านหนองหว้าสุขใจ  043260441 
161บ้านหนองหารจาง  043260445 
162บ้านหนองอ้อโคกสว่างนายประยูร วังคาม   
164บ้านห้วยไผ่หนองโนนายอานนท์ สุดาทิพย์ 043431476 
165บ้านห้วยเสือเต้นนางรัชดา วงศ์หมั่น 043441449 
166บ้านห้วยหินลาดนายโจระพันธ์ สายบัว 043260465 
167บ้านหัวดงนางสาวอรพิน เพ็งวิชัย 043436027 
168บ้านหัวบึงนางสรัลชนา คำหลอด 043260568 
169บ้านหินลาดนายกฤษณา กิตติลาภ   
170บ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูลนางวิรวรรณ์ คำพระแย 043260494 
171พระธาตุขามแก่นนางมยุรา แก้วสกุลธรรม 043436213 
172อุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์นางนภารัตน์ บุญหนัก 043433128 
173บ้านกุดพังเครือนายเกรียงไกร รักษาวงศ์ 043260133 
174บ้านกุดกว้างนายกฤษดา ศิริสุทธา   
201บ้านกุดกระหนวนนายสุพินิจ ศรีพุทธา 043260547 
202โคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์นายประดับ ยอดป้องเทศ 043212404 
203โคกสูงใหญ่วิทยานายกฤษณ์ พรหมเทศ   
204นาคำพิทยาสรรพ์นายสิทธิพร เถรวัลย์   
205บ้านกุดเชียงมี  043260278 
206บ้านขุนด่านนายอัศนัย วารีศรี   
207บ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุงนางฎัฎฐากาญจน์ พรหมประโคน   
208บ้านโคกสว่างนางกรรณิกา ซาหยอง 043421318 
209บ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร)นายจิรวัฒน์ แสงสุรินทร์ 043212401 
210ทรัพย์ภูพานคำปายหลายหนองผักแว่นนายสำลี เวียงจันทร์ 043260225 
211บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลงนายดำรงศักดิ์ สุริโย 043372170 
212บ้านทุ่งโป่งนายสุริชัย จันทร์พิทักษ์ 043446157 
213บ้านโนนจิกนางวิภาทิพย์ เรืองหิรัณเตชะกูล 043260703 
214บ้านโนนศิลาราศรีนางวราพร ชัยอาสา 043212767 
215บ้านโนนสวรรค์เก่าข่านางไพรวัลย์ มาตย์เทพ 043260284 
216บ้านบ่อนายทองปัก คลังกลาง 043260298 
217บ้านพระบาทท่าเรือนายอาทิตย์ เอี่ยมศรี 043446104 
218บ้านภูคำเบ้านายประจวบ วงษ์บ้านดู่ 099434624 
219บ้านศรีสุขสำราญนายบุตศรี นารี 043212769 
220บ้านศาลาดินห้วยเตยนายศักดินันต์ ทัพชา 043260549 
222บ้านหนองแต้นายเทอดไทย อภิแสงปัญญา 043260398 
223บ้านหนองผือนายวัชร์ชิต วงศ์คำจันทร์ 043260417 
224บ้านหนองแสงน้อย  043260548 
225บ้านห้วยทรายศึกษานายพนมกรณ์ ศรีโยธา 043372200 
226ห้วยยางวิทยาสรรพ์นายสมเกียรติ มะโนวงศ์ 043421237 
227อนุบาลอุบลรัตน์นายสุรชิน วิเศษลา 043446105 
228หนองขามพิทยาคม    
301บ้านโคกกลางวิทยานางธมนวรรณ ดวงจันทร์   
302ชุมชนน้ำอ้อมนายโกสินทร์ บุญมาก 043212629 
303ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาดนายสุรเดช โสมาบุตร 043211321 
304ชุมชนดูนสาดนายโชคชัย เรืองแหล่ 043211261 
305ไทยรัฐวิทยา34 (บ้านกุดโง้ง)นายจิรศักดิ์ รัตนไพโรจน์ 043211158 
306บ้านคำครึ่งนางลัชรี เดชโยธิน 043260153 
308บ้านคำไฮผักแว่นนายชัยยุทธ วันสาสืบ 043211153 
309บ้านโคกกลาง  043260169 
311บ้านท่าลาดคำตานานางจิรารัตน์ รัตนไพโรจน์ 043211333 
312บ้านทุ่งใหญ่นางเบญจวรรณ พงษ์อุทธา   
313บ้านนาฝายนายเชิดชัย กมลเลิศ 043260248 
314นามูลวิทยาคมนางเพ็ญศรี ยาวระ 043211138 
315บ้านนาเลาะ  043260252 
316บ้านน้ำสามวังนายไพบูลย์ จำปาบุญ 043212619 
317บ้านโนนสมบูรณ์โคกใหญ่นายนิกรชัย ทองคำ 043260283 
318บ้านโนนสังป่ารังนายธีรวัตร กมลช่วง 043260292 
319บ้านบะแต้นายมรกต แก้วสมบัติ 043260301 
320บ้านผักหนามนายโยธิน นาอุดม 043251353 
321บ้านฝางวิทยานายไชยา ศรีโคตา 043211163 
322บ้านวังโพนนายวิจิตร หารพรม 043211340 
323บ้านเวียงแก้วนายไพรัตน์ ไชยคำ 043260349 
324บ้านป่าติ้วนายดุสิต อูปแก้ว 043211157 
325บ้านโสกเสี้ยวแสนสุขนายบุญธรรม บุปผา 043211126 
326ชุมชนหนองกุงใหญ่  043923500 
327บ้านหนองโกนายสุริยา อินทร์จันทร์ 043251351 
328บ้านหนองซานายปรีดา อดทน 043212630 
329บ้านหนองแวงคูป่าชาตินางยุพาภรณ์ พลเยี่ยม 043260531 
330บ้านหนองแวงเป่งนายณัฐวุฒิ ชีกว้าง 043260432 
332บ้านหนองโอง  043251297 
333บ้านห้วยเชือกนายมนต์ชัย แพงงา 043252919 
334บ้านห้วยยางนางยุพาพร วงค์ไชยา 043260461 
335บ้านหัวนาคำนายประสาน ลพพันทอง 043260474 
336ศรีสมบูรณ์วิทยานายจำนง ศรีดาวงษ์   
337ศิลาโป่งคำนายณัฐพล สมศรีสุข   
338หนองโนวิทยาคารนายสุรพล สุพรมพิทักษ์ 043923050 
401อนุบาลเขาสวนกวางนายประจวบ ศิริภักดิ์ 043449009 
402ชุมชนโนนสมบูรณ์นางมารศรี ภิรมย์ไกรภักดิ์ 043211080 
403ทุ่งบ่อวิทยา  043212360 
404บ้านขามป้อมดงเย็นนายชุมพล ทองตระกูล 043260146 
405บ้านคำแคนคำเจริญนายวิรัตน์ ศรีโสภา   
406บ้านคำนางปุ่มนางวลัยลักษณ์ อินนอก 043449562 
407บ้านคำป่าก่อนางสาวมัทรี คำครณ์ 034260532 
408บ้านคำม่วง  043260158 
409บ้านคำสมบูรณ์นายสมเกียรติ จันทะวงศ์ 043260162 
410บ้านโคกกลางนาล้อมนายบัณฑิต เจริญใจ 043260534 
411บ้านโคกสูงสะอาด  043260187 
412บ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุงนายสมเกียรติ สารสม 043260587 
413บ้านดงเรืองประชาสรรพ์นายภูมินันท์ สำนึกศักดิ์ศรี 043449710 
414บ้านทางพาดเขาสวนกวางนางสิริพร มาศนพคุณรัตน์ 043449123 
415บ้านทุ่งโพธิ์ชัยนายศรีธน แสงศรีเรือง 043260533 
416บ้านนาค้อนายสมชาย ไวคำ 043260698 
417บ้านนาง้องนายศราวุธ นาเสงี่ยม 043260242 
418บ้านนางิ้วนาโพธิ์นางสาวรสสุคนธ์ บำรุงภักดี   
419บ้านนาอ่างทองนางสาวธนวรรณ สิมวิเศษ 043260588 
420บ้านโนนทองห้วยบากนางสาวมณีรัตน์ เวียงวิเศษ   
421บ้านโนนน้ำผึ้ง    
422บ้านโนนสง่านายวิทยา เย็นวัฒนา 043449560 
423บ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์  043260285 
424บ้านโนนสว่างหนองตะนานายไพโรจน์ ปฎิเตนัง 043449561 
425บ้านโนนหัวช้างนายวิศิษฎ์ วงษ์ภูเย็น 043260296 
426บ้านป่าเปือยเทพอำนวย  043260317 
427บ้านป่าหวายนั่งราษฎร์บำรุงนายสุรัตน์ สุทธิ 043260322 
428บ้านแสงสว่างนายศุภศักดิ์ เนื่องภักดี 043260365 
429บ้านหนองคูนายประสพ เที่ยงธรรม 043260387 
430บ้านห้วยยางสะอาดนายวาทิตร กุลแสนไชย 043212751 
431บ้านหัวฝายประชานุกูลนายปัถวี ฉายาพัฒน์ 043260585 
432ศรีเมืองแอม  043260508 
433สองห้องประชาบำรุงว่าที่ร้อยเอกสุเพชร์ สุขเกษม   
434หนองแวงเรือประชาศึกษานายเสริมศรี พรหมภักดี 043212405 
501บ้านกระนวนซำสูงนายสมยศ ทาอามาตย์ 043219109 
502บ้านคำแมดนายสันติ พันธุ์ชัย 043212631 
503คูคำพิทยาสรรพ์ส.ต.ท.พลทอง เพ็งวงษา 043300355 
504บ้านโคกใหม่นายมนายสมบูรณ์ แสนโฆเมฆ 043300086 
506บ้านโนนนายประพฤทธิ์ สิงหาบุตร 043300080 
507บ้านบ่อใหญ่นางสาวพรนัชชา เพ็งวิชัย 043260300 
508บ้านสว่างซำโองนายนพดล โสสีทา 043219221 
509บ้านหนองกุงดิ่งนายวรวุฒิ โพธิ์ศรี 043211266 
510บ้านหนองบัวคำมูลนายอนุชิต จันทจร 043260406 
511บ้านหม้อนายสุริยะ ชาติชนบท   
512บ้านหลุบเลา  043219179 
513บ้านห้วยเตยนายปราริชญ์ นามคุณ 043260456 
514บ้านแห้วนายปรีชา สินวรณ์ 043260495 
339ชุมชนกระนวนนายวีระชาติ ดวงคำน้อย