รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต4นายศุภสิน ภูศรีโสม 043441817 
101กู่สว่างสามัคคีนางสิริกานต์ ชาญประเสริฐ 043260537 
102คำบอนวิทยานายพัฒนา ธงชัย   
103โคกสูงกุดน้ำใส  043441008 
104ชุมชนบ้านบัวใหญ่นายไพบูลย์ ชาญชัย 043300077 
105ชุมชนหนองกุงวิทยานายสมชาย จันใหญ่ 043431027 
106น้ำพองนายปรีชา จ่าสิงห์ 043431107 
107น้ำพองประชานุกูลนายชัยยุทธ ชวนประกอบ 043393766 
108บ้านโนนหัวช้างนางสาวปริษา บุญหล้า   
110บ้านกุดน้ำใสนายแก้ว อวนศรี 043260132 
111บ้านกุดพังทุยนายวีระวัฒน์ นะที 043212528 
112บ้านคอกคีแสนตอนายสุรศักดิ์ คามวุฒิ 043300362 
113บ้านคำแก่นคูณนายกองสิน คำบุญ 043373319 
114บ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์)นายกิตติ พลนามอินทร์ 043211156 
115บ้านคำบง    
116บ้านคำม่วมดงเย็นนายนิคม ไกรแจ่ม   
117บ้านคำมืดนางสาวพุทธรักษ์ พรมพินิจ 043260160 
118บ้านโคกสง่านางามนายนิคม คำบา 043260181 
119บ้านโคกใหญ่นายชัยยุทธ วันสาสืบ 043260188 
120บ้านจำปาหัวบึงนางสาวบุษบง ไทยวังชัย 043260191 
121บ้านดงมันนายชัยริพล ผันสว่าง   
122บ้านดงเย็นนางสาวจุฑามาศ ทรวงฤดี 043260208 
124บ้านด้วงหนองหญ้ารังกานายปรัชญา อุ่นทะยา   
125บ้านทรายมูลนายสุวัฒน์ วงศ์หมั่น 043431260 
126บ้านท่ากระเสริมนายประวิทย์ พาลี 043260115 
127บ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อยนายเนียม ผะกาแก้ว 043260578 
128บ้านท่ามะเดื่อนายบัณดิษฐ์ กองจันทา 043260230 
129บ้านนาขามนางสุกัญญา บึงบาง 043211336 
130บ้านนาคูนายชัชชัย โชมขุนทด 043260241 
131บ้านนาฝายเหนือนางสาวอรุณ โพธิ์ศรี 043260576 
132บ้านนาเรียงนายจรูญ ยศธสาร 043260251 
133บ้านนาศรีดงเค็งนายถาวร นาควัน   
134บ้านโนนเชือกนายศุภฤกษ์ คงนาวัง 043260264 
135บ้านโนนแดงโคกเล้านางสาวดารา นามมนตรี 043260266 
136บ้านโนนพยอมนายเทพพนม บุระคำ 0 
137บ้านโนนศรีสวัสดิ์นายกฤษณ์ พรหมเทศ 043260281 
139บ้านบึงกลางนายชาญณรงค์ สืบแก้ว 043260303 
140บ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์นายเวชยันต์ อาศนะ 043260574 
144บ้านฟากพองนายสุรศักดิ์ บึงบาง 043373449 
145บ้านม่วงหวานนายธวัช โยธาวงษ์ 043212364 
146บ้านวังเกิ้ง  043431387 
147บ้านวังชัยนายลิขิต วงษาเทพ 043432054 
148บ้านสระกุดนายชูศักดิ์ กางมัน 043212398 
149บ้านสร้างแซ่งวังถั่วนายธีรัตม์ กันตัง   
150บ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์นายคำภา โสโท 043436344 
151บ้านสะอาดหนองเรือนายสุธรรม จำปาทอง 043260566 
152บ้านสำโรงนายแสงทอง เรืองศิลป์ 043260362 
153บ้านเสียวโคกกลางนายทินกร พัฒพิบูลย์ 043431108 
155บ้านโสกแสงนายเกรียงศักดิ์ พงษ์อุทธา 043260370 
156บ้านหนองกุงขี้ควงนายสฤษฎ์ เฝ้าทรัพย์   
157บ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแปนายสุรพูล ซ้ายขวา 043433277 
158บ้านหนองแวงนางสรัลชนา คำหลอด 043260575 
159บ้านหนองแสงนายอุดมพร กันทะใจ 043260536 
160บ้านหนองหว้าสุขใจนายสุพรรณ วิรุณพันธ์ 043260441 
161บ้านหนองหารจางนายอมร ไกรลาศ 043260445 
162บ้านหนองอ้อโคกสว่างนายประยูร วังคาม   
164บ้านห้วยไผ่หนองโนนางสาวดวงใจ ถวิลไพร 043431476 
165บ้านห้วยเสือเต้นนางรัชดา วงศ์หมั่น 043441449 
166บ้านห้วยหินลาดนายโจระพันธ์ สายบัว 043260465 
167บ้านหัวดงนางเบญจวรรณ พงษ์อุทธา 043436027 
168บ้านหัวบึงนายไอศูรย์ ศรีเวียงราช 043260568 
169บ้านหินลาดนายกฤษณา กิตติลาภ   
170บ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูลนางวิรวรรณ์ คำพระแย 043260494 
171พระธาตุขามแก่นนางมยุรา แก้วสกุลธรรม 043436213 
172อุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์นางนภารัตน์ บุญหนัก 043433128 
173บ้านกุดพังเครือนายบัญชา กุลอัก 043260133 
174บ้านกุดกว้างนายกฤษดา ศิริสุทธา   
201บ้านกุดกระหนวนนายสุพินิจ ศรีพุทธา 043260547 
202โคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์นายประดับ ยอดป้องเทศ 043212404 
203โคกสูงใหญ่วิทยานายอินเทวา สุริยฉาย   
204นาคำพิทยาสรรพ์นายสิทธิพร เถรวัลย์   
205บ้านกุดเชียงมีนายสุชาติ แม้นดินแดง 043260278 
206บ้านขุนด่านนายมานพ โคตรโสภา   
207บ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุงนางฎัฎฐากาญจน์ พรหมประโคน   
208บ้านโคกสว่างนางกรรณิกา ซาหยอง 043421318 
209บ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร)นายจิรวัฒน์ แสงสุรินทร์ 043212401 
210ทรัพย์ภูพานคำปายหลายหนองผักแว่นนายปรีชา สินวรณ์ 043260225 
211บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลงนายดำรงศักดิ์ สุริโย 043372170 
212บ้านทุ่งโป่งนายสุริชัย จันทร์พิทักษ์ 043446157 
213บ้านโนนจิกนางวิภาทิพย์ เรืองหิรัณเตชะกูล 043260703 
214บ้านโนนศิลาราศรีนายอัศนัย วารีศรี 043212767 
215บ้านโนนสวรรค์เก่าข่านายสมเกียรติ มะโนวงศ์ 043260284 
216บ้านบ่อนายทองปัก คลังกลาง 043260298 
217บ้านพระบาทท่าเรือนายสุริยา ชัยวงษ์ทิตย์ 043446104 
218บ้านภูคำเบ้านายประจวบ วงษ์บ้านดู่ 099434624 
219บ้านศรีสุขสำราญนายบุตศรี นารี 043212769 
220บ้านศาลาดินห้วยเตยนายศักดินันต์ ทัพชา 043260549 
222บ้านหนองแต้นายอภิโชติ สิงห์น้อย 043260398 
223บ้านหนองผือนายวัชร์ชิต วงศ์คำจันทร์ 043260417 
224บ้านหนองแสงน้อยนางเพ็ญพัชรวดี ทองดีน้อยงาม 043260548 
225บ้านห้วยทรายศึกษานายอาทิตย์ เอี่ยมศรี 043372200 
226ห้วยยางวิทยาสรรพ์นางวิลาวรรณ เรืองหิรัณเตชะกูล 043421237 
227อนุบาลอุบลรัตน์นายสุรชิน วิเศษลา 043446105 
228หนองขามพิทยาคมนายสมชัย รัตนมนตรี   
301บ้านโคกกลางวิทยานายโชคชัย เรืองแหล่   
302ชุมชนน้ำอ้อมนายลือชัย หล้าคำ 043212629 
303ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาดนายสุรพล สุพรมพิทักษ์ 043211321 
304ชุมชนดูนสาดนายประจักษ์ จันทร์ทอง 043211261 
305ไทยรัฐวิทยา34 (บ้านกุดโง้ง)นายจิรศักดิ์ รัตนไพโรจน์ 043211158 
306บ้านคำครึ่งนางลัชรี เดชโยธิน 043260153 
308บ้านคำไฮผักแว่นนายวาสนา สมปัญญา 043211153 
309บ้านโคกกลางนายจุมพล สิงห์จรรยา 043260169 
311บ้านท่าลาดคำตานานางจิรารัตน์ รัตนไพโรจน์ 043211333 
312บ้านทุ่งใหญ่นายสวัสดิ์ ตูมโฮม   
313บ้านนาฝายนางธมนวรรณ ดวงจันทร์ 043260248 
314นามูลวิทยาคมนางเพ็ญศรี นิตยา 043211138 
315บ้านนาเลาะ  043260252 
316บ้านน้ำสามวังนายไพบูลย์ จำปาบุญ 043212619 
317บ้านโนนสมบูรณ์โคกใหญ่นายนิกรชัย ทองคำ 043260283 
318บ้านโนนสังป่ารังนายธีรวัตร กมลช่วง 043260292 
319บ้านบะแต้  043260301 
320บ้านผักหนามนายเดชา สุทธิปัญโญ 043251353 
321บ้านฝางวิทยา  043211163 
322บ้านวังโพนนายอภิชัย สินโพธิ์ 043211340 
323บ้านเวียงแก้วนายไพรัตน์ ไชยคำ 043260349 
324บ้านป่าติ้วนายดุสิต อูปแก้ว 043211157 
325บ้านโสกเสี้ยวแสนสุขนายบุญธรรม บุปผา 043211126 
326ชุมชนหนองกุงใหญ่นายวรสิทธิ์ สารสมัคร 043923500 
327บ้านหนองโกนายสุริยา อินทร์จันทร์ 043251351 
328บ้านหนองซานายปรีดา อดทน 043212630 
329บ้านหนองแวงคูป่าชาตินางยุพาภรณ์ พลเยี่ยม 043260531 
330บ้านหนองแวงเป่งนายมรกต แก้วสมบัติ 043260432 
332บ้านหนองโองนายวิจิตร หารพรม 043251297 
333บ้านห้วยเชือกนายมนต์ชัย แพงงา 043252919 
334บ้านห้วยยางนายวรวุฒิ โพธิ์ศรี 043260461 
335บ้านหัวนาคำนายประสาน ลพพันทอง 043260474 
336ศรีสมบูรณ์วิทยานายจำนง ศรีดาวงษ์   
337ศิลาโป่งคำนายโยธิน นาอุดม   
338หนองโนวิทยาคารนายประสพ พรมดวง 043923050 
401อนุบาลเขาสวนกวางนายชัยภูมิ ยศรุ่งเรือง 043449009 
402ชุมชนโนนสมบูรณ์นางมารศรี ภิรมย์ไกรภักดิ์ 043211080 
403ทุ่งบ่อวิทยา  043212360 
404บ้านขามป้อมดงเย็นนายชุมพล ทองตระกูล 043260146 
405บ้านคำแคนคำเจริญนายวิรัตน์ ศรีโสภา   
406บ้านคำนางปุ่มนางวลัยลักษณ์ อินนอก 043449562 
407บ้านคำป่าก่อนายอานนท์ สุดาทิพย์ 034260532 
408บ้านคำม่วงนายอุดม สงวนชม 043260158 
409บ้านคำสมบูรณ์นายปิยะ อนุญาหงษ์ 043260162 
410บ้านโคกกลางนาล้อมนายบัณฑิต เจริญใจ 043260534 
411บ้านโคกสูงสะอาดนายสมหมาย ใยแก้ว 043260187 
412บ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุงนายสมเกียรติ สารสม 043260587 
413บ้านดงเรืองประชาสรรพ์นายไพโรจน์ ปฎิเตนัง 043449710 
414บ้านทางพาดเขาสวนกวางนางสิริพร มาศนพคุณรัตน์ 043449123 
415บ้านทุ่งโพธิ์ชัยนายอำพร อ้มเถื่อน 043260533 
416บ้านนาค้อนางสาวมณีรัตน์ เวียงวิเศษ 043260698 
417บ้านนาง้องนายศราวุธ นาเสงี่ยม 043260242 
418บ้านนางิ้วนาโพธิ์    
419บ้านนาอ่างทองนางสาวธนวรรณ สิมวิเศษ 043260588 
420บ้านโนนทองห้วยบากนายประจวบ ศิริภักดิ์   
421บ้านโนนน้ำผึ้งนายสมนึก ประกอบนันท์   
422บ้านโนนสง่าว่าที่ร้อยโทปัญจมาศน์ มาศนพคุณรัตน 043449560 
423บ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์นางสาวสมเพศ โพธิ์ศรี 043260285 
424บ้านโนนสว่างหนองตะนา  043449561 
425บ้านโนนหัวช้างนายชัยสำราญ พิมฌาคุณ 043260296 
426บ้านป่าเปือยเทพอำนวย  043260317 
427บ้านป่าหวายนั่งราษฎร์บำรุงนายสุรัตน์ สุทธิ 043260322 
428บ้านแสงสว่างนายศุภศักดิ์ เนื่องภักดี 043260365 
429บ้านหนองคูนายประสพ เที่ยงธรรม 043260387 
430บ้านห้วยยางสะอาดนายวาทิตร กุลแสนไชย 043212751 
431บ้านหัวฝายประชานุกูลนายปัถวี ฉายาพัฒน์ 043260585 
432ศรีเมืองแอมนายโกสินทร์ บุญมาก 043260508 
433สองห้องประชาบำรุงว่าที่ร้อยเอกสุเพชร์ สุขเกษม   
434หนองแวงเรือประชาศึกษานายเสริมศรี พรหมภักดี 043212405 
501บ้านกระนวนซำสูงนายทองเหลือง คำภูเวียง 043219109 
502บ้านคำแมดนายสันติ พันธุ์ชัย 043212631 
503คูคำพิทยาสรรพ์ส.ต.ท.พลทอง เพ็งวงษา 043300355 
504บ้านโคกใหม่นายมนายสมบูรณ์ แสนโฆเมฆ 043300086 
506บ้านโนนนายประพฤทธิ์ สิงหาบุตร 043300080 
507บ้านบ่อใหญ่นายยุทธพันธ์ เชื้อโชติ 043260300 
508บ้านสว่างซำโองนายนพดล โสสีทา 043219221 
509บ้านหนองกุงดิ่งนายดำรง วิลัยลา 043211266 
510บ้านหนองบัวคำมูลนายอนุชิต จันทจร 043260406 
511บ้านหม้อนายสุริยะ ชาติชนบท   
512บ้านหลุบเลา  043219179 
513บ้านห้วยเตยนายสมยศ ทาอามาตย์ 043260456 
514บ้านแห้วนายสุพจน์ ทาอามาตย์ 043260495 
339ชุมชนกระนวนนายวีระชาติ ดวงคำน้อย